Algemene voorwaarden 't Korennaer

 

  1. Contactgegevens van ’t Korennaer

 

’t Korennaer bvba
Nieuwkerkenstraat 4
BE 9100 Nieuwkerken
BTW-nummer: BE 0471.929.645

Hierna “'t Korennaer” genoemd.

 

  1. Inhoud en kader van de overeenkomst

 

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van 't Korennaer en op elke overeenkomst afgesloten tussen de Klant en ’t Korennaer. Deze overeenkomst kan onder meer bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten en producten.

 

2.2

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing hiermee expliciet wordt uitgesloten.

 

2.3

De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden van ’t Korennaer via een link op haar website http://www.korennaer.be of via de vermelding van deze voorwaarden in de reserverings- en bestelschermen of de e-mail correspondentie die uitgaat van ‘t Korennaer. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die de Klant ongewijzigd kan opslaan en/of afdrukken zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces krijgt de klant kennis van de algemene voorwaarden zodat hij deze kan aanvaarden en wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij deze aanvaard heeft.

 

2.4

Bij telefonische verkoop op afstand worden de algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

 

2.5

't Korennaer assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

 

  1. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1

De procedure waarbij een aankoop op afstand wordt gesloten, wordt gestart van zodra de Klant een reservering via de website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze op afstand plaatst of via deze weg producten bestelt of deze in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst ontstaat op het moment dat de Klant vanwege ’t Korennaer de bevestiging van de reservering, de bestelling of de aankoop, in principe door middel van een e-mail, ontvangt. Op het moment van het ontstaan van de overeenkomst start ’t Korennaer met de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.2

De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op http://www.korennaer.be, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij 't Korennaer hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

 

3.3

Prijzen weergegeven op de website http://www.korennaer.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden 't Korennaer niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht, behoudens wanneer deze prijzen duidelijk een verkeerde prijszetting zijn. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 

3.4

De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

 

  1. Bedenktijd en herroepingsrecht

 

4.1

De Klant die de hoedanigheid heeft van een natuurlijk persoon en die bovendien de aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik heeft verricht, heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de overeenkomst ontstond door de bevestiging die u van ons ontving of indien goederen werden aangekocht vanaf de dag waarop u de goederen in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post gericht aan ’t Korennaer bvba, Nieuwkerkenstraat 4, BE – 9100 Nieuwkeren of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U dient de goederen die u van ons ontvangen hebt onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten voor het terugzenden komen voor uw rekening.

 

4.2

In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

- Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de

bedenktijd.

- Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter

hebben.

- Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden

- Goederen te snel kunnen bederven of met een beperkte houdbaarheid

- Goederen de verzegeld zijn en die niet kunnen teruggezonden worden om redenen van

gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

 

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij 't Korennaer, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende, niet limitatief opgesomde, gevallen:

De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor

beroepsmatig gebruik.

- De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak

wenst te maken op zijn herroepingsrecht

- De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te

worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd

worden.

- De geleverde goederen bevatten voedselwaren

- De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

 

  1. Voorschot en Kredietkaartwaarborg

 

5.1

Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden om over te gaan tot de betaling van een voorschot van een gedeelte of van het geheel van het verschuldigde bedrag over te gaan of om de mededeling van de kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg voor de nakoming van de door de Klant opgenomen verbintenissen.

 

5.2

Indien een voorschot gevraagd wordt dan is het voorschot onmiddellijk betaalbaar. Enkel voor zover uitdrukkelijk anders wordt meegedeeld aan de Klant zal er een andere betaaldatum die kan afhangen van het moment van bestellen, gelden.

 

5.3

Indien het voorschot niet of niet binnen de vooropgesteld termijn wordt ontvangen, is ’t Korennaer niet gehouden zijn verbintenissen uit te voeren en heeft 't Korennaer het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te annuleren of te verbreken. De niet of niet tijdig betalen van het voorschot ontslaat de Klant niet van zijn verbintenissen.

 

5.4

In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft 't Korennaer het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren indien de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

 

5.5

In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft 't Korennaer het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren indien blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

 

5.6

Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens houdt een onherroepelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in door de Klant

 

  1. Annulering en no show

 

In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende regels toegepast:

 

6.1

Indien de Klant ingevolge de annulering een kost of vergoeding verschuldigd is dan wordt dit bedrag ofwel verrekend met de door ’t Korennaer ontvangen voorschot of aangerekend en desgevallend geïnd via het kredietkaartsysteem door creditering. Indien er geen of onvoldoende voorschot werd ontvangen of er werden geen of geen correcte kredietkaartgegevens overgemaakt dan wordt het bedrag of het saldo ervan aangerekend of gefactureerd aan de Klant met het oog op de inning ervan.

 

6.2

 

6.2.1 Indien de Klant meer dan 14 kalenderdagen voor de datum van levering van de goederen en diensten of de vastgestelde datum van de reservatie annuleert, is er door de Klant geen annuleringskost verschuldigd. Het voorschot wordt op een tegoedrekening geplaatst voor de Klant of wordt terugbetaald op eenvoudig verzoek.

6.2.2 Indien de Klant tussen 14 en 7 kalenderdagen vóór de datum van levering van de goederen en diensten annuleert of de vastgestelde datum van de reservatie, is door de Klant een annuleringskost verschuldigd van ¼ van de waarde van de geplaatste reservatie of bestelling met een minimum van 25,00 euro per persoon indien toepasselijk. Het eventuele restant van het voorschot wordt op een tegoedrekening geplaatst voor de Klant of wordt terugbetaald op zijn verzoek.

6.2.3 Indien de Klant minder dan 7 kalenderdagen vóór de datum van levering van de goederen en diensten of de vastgestelde datum van reservatie annuleert, is door de Klant een annuleringskost verschuldigd van ½ van de waarde van de geplaatste reservatie of bestelling met een minimum van 50,00 euro per persoon indien toepasselijk. Het eventuele restant van het voorschot wordt op een tegoedrekening geplaatst voor de Klant of wordt terugbetaald op zijn verzoek.

6.2.4 Indien de Klant minder dan 24u voor de datum van levering van de goederen en diensten of het bevestigde aankomstuur op de vastgestelde datum van reservatie annuleert, wordt er een annuleringskost aangerekend van volledig de waarde van de geplaatste reservatie met een minimum van 100,00 euro per persoon.

6.2.5 Ook in geval de Klant met minder personen komt dan voorzien zonder voorafgaande verwittiging wordt dit als een annulatie beschouwd en volgt dit de bovenstaande regels.

 

6.3

Annulaties kunnen enkel via het reserveringsysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per e-mail of telefoon gebeuren. De annulaties worden door ’t Korennaer per e-mail bevestigd en kunnen pas dan als annulatie worden beschouwd.

 

6.4

Niet komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een annulering minder dan 24 uur zoals hierboven bepaald onder punt 6.2.4 aanzien zodat aan 't Korennaer door de Klant onherroepelijk de in punt 6.2.4 bepaalde annuleringskost verschuldigd is.

 

6.5

Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

 

  1. Bevestigingen en herinneringen

 

7.1

Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per e-mail in geval er door de Klant een geldig e-mailadres werd opgegeven. Eventueel wordt bevestigd per SMS.

 

7.2

Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren van de diensten krijgt de Klant een herinnering per email en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

 

7.3

De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

 

7.4

Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email en/of SMS kan omwille van technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot annulering of niet bestaan van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft dan is hij gehouden om 't Korennaer te contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

 

  1. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

 

8.1

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

 

8.2

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd die behoren tot het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van ’t Korennaer gelegen is.

 

8.3

De persoon die de reservering maakt, de bestelling plaatst of deze bevestigt, is de contractant of de Klant van ’t Korennaer. Indien dit verschillende personen zijn dan zijn zij elk hoofdelijk en solidair gehouden tot het nakomen van alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 

 

 

Tip van de chef :

 

Trends 't Korennaer

NIEUWSBRIEF 't KORENNAER

 

 

PLAN ROUTE
VAKANTIE

Het restaurant is gesloten:

Donderdag 9 mei
Vrijdag 10 mei

Vakantie vanaf 18 juli tot en met 26 juli
Terug open vanaf zaterdag 27 juli.

Donderdag 15 augustus
Vrijdag 16 augustus

Vakantie vanaf 24 oktober tot en met 1 november
Terug open vanaf zaterdag 2 november.

SOCIAL MEDIA

 

 

 

LINKS

home reservatie
menu vacatures
events  
   

 

CONTACT

Nieuwkerkenstraat 4
9100 Nieuwkerken
03 / 778.08.45
info@korennaer.be

openingsuren :

’S Middags open vrijdag en zondag
’S avonds open op donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag
Vanaf 15 personen ook open op sluitingsdagen